Disclaimer & privacy

Privacyverklaring (update 23/01/2022)

Transfluvia Nv, houdende maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Transportcentrum LAR K20, hebbende als ondernemingsnummer 0405.517.606, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op de wijze zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie over een natuurlijke persoon die erdoor direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Uw privacy is voor Transfluvia van essentieel belang
Transfluvia benadrukt dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG / GDPR).

In deze verklaring wordt u dan ook geïllustreerd wiens en welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, waarvoor wij die gegevens gebruiken alsook aan wie wij deze doorgeven. Er wordt eveneens gewezen op de rechten die u hierbij heeft en de manier waarop u deze kunt uitoefenen.

Wiens persoonsgegevens verzamelen wij?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op elke vorm van omgang tussen Transfluvia en haar klanten, prospecten, leveranciers, zakenpartners, sollicitanten,…

Persoonsgegevens die wij verwerken 
• Naam
• Voornaam
• Woonadres
• BTW nummer / EORI nummer / ondernemingsnummer
• Kopie van de identiteitskaart
• Betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer, gegevens mbt kredietkaart,...)
• Bedrijfsadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website (zoals bijvoorbeeld browsertype en de webpaginas die u bezoekt)
• Correspondentiegegevens
 
De persoonsgegevens die, in uitvoering van een contractuele overeenkomst inzake douanedienstverlening, worden doorgegeven aan publieke autoriteiten zijn beperkt tot de gegevensset zoals omschreven in bijlage A, titel I, hoofdstuk 1, groep 3 — Partijen; bijlage A, titel I, hoofdstuk 2, groep 3 — Partijen; bijlage B, titel I, hoofdstuk 3, groep 3 — Partijen; bijlage B, titel II, groep 3 — Partijen, en bijlage 12-01 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie.
 
Waarom en op welke grond?
In onze hoedanigheid van douanedienstverlener vervullen wij naar gelang het geval een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. 
De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. 
De rol van verwerker nemen wij dan weer op ten behoeve van gebruikers van onze softwaretoepassingen.
 
Afhankelijk van het geval, is het verzamelen en verwerken van uw gegevens voor ons dan ook noodzakelijk om:
- tot een correcte uitvoering te kunnen overgaan van een overeenkomst waarbij u partij bent, of in het licht van het behandelen van een aanvraag die de sluiting van een dergelijk contract voorafgaat;
- ons in staat te stellen betalingen te kunnen ontvangen en uitvoeren;
- u onze nieuwsbrief te kunnen versturen;
- het ons mogelijk te maken u per telefoon of e-mail te bereiken mocht dit nodig zijn om u onze diensten op een correcte manier te kunnen verlenen;
- om ons in staat te stellen de door u gevraagde documentatie te bezorgen.
 
Transfluvia zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken om u te onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op een andere manier aanzienlijk treffen kan. 
 
Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen geen persoonsgegevens met derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor legitieme zakelijke behoeften (ie voor de goede uitvoering van onze dienstverlening) alsook indien wettelijke bepalingen of professionele normen anderszins voorschrijven.
 
Uw gegevens worden hoe dan ook nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
 
Bewaartermijn
Transfluvia zal uw persoonsgegevens nooit langer bijhouden dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de door haar beoogde doestellingen zoals deze in onderhavige privacyverklaring worden uiteengezet.
 
Uw gegevens worden in elk geval niet langer bijgehouden dan 10 jaar.
 
Dit engagement doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat dergelijke gegevens toch langer worden bewaard wanneer de wet, een verordening of andere voorschriften van dwingend recht Transfluvia tot een langere bewaartermijn dwingen.
 
Bij wijze van uitzondering kan deze retentieperiode verlengd worden in gevallen waar autoriteiten een onderzoek hebben geopend en er een kans bestaat dat de persoonsgegevens in kwestie nuttig kunnen zijn om naleving van bepaalde voorschriften te kunnen aantonen alsook in de gevallen waarbij de eigen rechtspositie dient te worden gevrijwaard zoals bijvoorbeeld in het kader van administratieve beroepen, rechtszaken of gelijkaardige procedures.

Uw rechten m.b.t. de persoonsgegevens die door Transfluvia worden verwerkt
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met customs.lar@transfluvia.be. Deze rechten kan u kosteloos uitoefenen.

  • U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze in te kijken.
  • U heeft het recht om, binnen een korte doch redelijke tijdspanne, de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten corrigeren.
  • Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
  • U heeft het recht te verzoeken om een update van uw persoonsgegevens.
  • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de AVG / GDPR heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de AVG / GDPR, heeft u het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de AVG / GDPR, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht om vergeten te worden).
  • U heeft de mogelijkheid om de overdracht van uw persoonsgegevens te bewerkstelligen.

Klachten
Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, te bereiken via:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 2 274 48 00
 
Wijzigingen
Transfluvia behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld.
 

Contacteer ons
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop Transfluvia uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, dan kan u ons contacteren via e-mail: customs@transfluvia.be.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Transfluvia streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie en stelt haar teksten met de grootste zorg op. Niettemin is Transfluvia op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van haar website.

Deze site is een bron van algemene informatie en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en kan bijgevolg nooit als een vervanging van een professioneel advies worden beschouwd.

Transfluvia is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, de volledigheid en de kwaliteit van andere websites waarnaar via een link op huidige website wordt verwezen. In geen geval is zij verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.